Mi foto
Nombre: Alforja Calasanz
Ubicación: Valencia, Malvarrosa, Spain

domingo, noviembre 11, 2007

Gallleo, Calassanç

Joan F. Mira
El temps que corre

Tal com recordava fa poques setmanes el P. Joan Seguí en un diari de València, enguany s’escauen els quatre segles i mig del naiximent de Josep de Calassanç, un sant ben nostre, massa poc conegut excepte pels qui vam tenir la sort, com jo mateix, de passar uns quants anys en un col.legi de l’Escola Pía. Al carrer de Carnissers de Valéncia, en un edifici sólid i clássic del barri de Velluters, prop de les torres de Quart, ens ensenyaven un himne que deia, si no em falla la memória:

Hace unas pocas semanas nos recordaba el P. Joan Seguí en un diario de Valencia que este año se cumplen los cuatro siglos y medio del nacimiento de José de Calasanz; un santo muy nuestro pero muy poco conocido excepto para los que tuvieron la suerte, como yo, de pasar bastantes años en un colegio de la Escuela Pía. En la calle de Carnissers de Valencia, en un edificio sólido y clásico del barrio de Velluters, cerca de las torres de Quart, nos enseñaban un himno que decía, si no me falla la memoria:

¨Al santo de los niños,
al padre de la infancia,
al que naciendo grande
para crecer se humilla¨

VELLUTER:
Tejedor de seda, lana, lana de angora.

Sempre am va intrigar el sentit del vers: un home que naix gran, i que per créixer s’humllla: encara em fa pensar de tant en tant, com a antídot a tanta grandária buida.

Siempre me ha intrigado el significado del verso que afirma de alguien que nace grande y para crecer se humilla. De vez en cuando aún me resuena como antídoto ante tanta aparente grandeza.


El meu sant havia nascut el 1557 a Peralta de la Sal, comarca de la Litera, i si a les biografies era formalment aragonés, a la vida real va ser catalá i ben catalá: estudis a Lleida i a València, serveis eclesiàstic al bisbat lleidatá, abans d’anar-se a Roma, a fer, entre més coses, de preceptor de la familia Colonna, la mes noble i antiga de la ciutat.

Mi santo nace en 1557 en Peralta de la Sal, Comarca de la Litera, y si en las biografías es oficialmente aragonés, en la vida real es catalán, ¡y muy catalán!. Estudios en Lérida y Valencia. Servicios eclesiásticos en el obispado leridano antes de viajar a Roma para hacer, entre otras cosas, de preceptor de la familia Colonna, la más noble y antigua de la ciudad.


I llavors, a quaranta anys, va observar una cosa: que l’ensenyament dels fills dels pobres, dels menestrals, del que ara en diríem classes populars era del tot inexistent; que l’església, en tot cas (els jesuïtes, per exemple al Collegio Romano, en bona part finançat per Francesc de Borja), s’ocupava de les escoles per als rics i els nobles, peró de fer escoles populars, poc o no gens. I una altra cosa més, que les humanitats, les lletres, les cíencies, la pedagogía, eren un bé que calía estendre al máxim.

Ya en Roma, a los cuarenta años, observa una cosa: La enseñanza de los hijos del pobre, de los artesanos y obreros, de las ahora llamadas clases populares es inexistente; que la Iglesia se ocupa (por ejemplo, los jesuitas en el Colegio Romano, financiado en gran medida por Francisco Borja) de las escuelas para los ricos y la nobleza; pero de hacer escuelas populares, poco a nada. Una cosa más. Las humanidades, las letras, las ciencias, la pedagogía piensa son un bien que se debe extender al máximo.


I ara venim a Galileo Galilei, que aquells mateixos anys patia els rigors del Sant Ofici precisament per causa de la ciencia. És ben poc coneguda l’amistat i l’admiració que Josep de Calassanç sentía per Galileo, I si l’admirava i l’intentava ajudar era par una reó: perqué ¨constituïa el paradigma viu i el nexe d’eficácia entre les seues escoles humanistes i el realisme pedagógic¨.

Pasemos ya a Galileo que por este tiempo está padeciendo los rigores del Santo Oficio precisamente a causa de la ciencia. Es poco conocida la amistad y admiración que José de Calasanz siente por Galileo. Si lo admiraba e intentaba ayudar era por una razón: ¨era el paradigma vivo y el nexo de eficacia entre sus escuelas humanistas y el realismo educativo¨ (P. Joan Seguí )


Per primera vegada en la história d’Europa, algú es proposa estendre un model d’escola que no es limite a l’educació humanística general, sinó que integre una formació útil i aprofitable, i les matemátiques significaven una part important del programa, que havía de tenir una aplicació professional per als alumnes.

Por primera vez en la historia de Europa alguien se propone crear y extender un modelo de escuela que no se limita a la educación humanista general, sino que integra una formación útil y utilizable. Las matemáticas son una parte importante del programa que debía tener una aplicación profesional para los alumnos.


Galileo explica el món amb el telescopi, i’experimentació i les matemátiques, i a Calassanç aixó no l’escandalitza, sinó que anima els seus religiosos, de l’orde acabat de fundar, que ajuden i acompanyen el savi perseguit.

Galileo explica el mundo con el telescopio, la experimentación y las matemáticas. A Calasanz esto no solo no le escandaliza sino que anima a sus religiosos de la Orden recientemente fundada que ayuden y acompañen al sabio perseguido.


Ja l’any 1629 l’escolapi Francesco Michelini freqüentava el cercle de deixebles de Galileo, un cercle que, fins i tot després de les condemnes formals i solemnes, arribá a incloure uns altres escolapis, especialment a Floréncia, fins al punt que el P. Seguí parla d’un “corrent galileá escolapi¨, format per seguidors directes del científic perseguit, cosa que té un mérit considerable.

Ya en el año de 1629 el escolapio Francesco Michelini frecuentaba el círculo de discípulos de Galileo; un circulo que aun después de las condenas formales y solemnes llegó a incluir a otros escolapios, sobre todo de Florencia, hasta el punto que el P. Seguí habla de una ¨corriente galileana escolapia¨ formada por seguidores del científico perseguido. Caso que no deja de tener un mérito considerable.


I un jove escolapi, Clemente Settimi, animat per Josep de Calassanç, va ser l’acompanyant, guía i secretari de Galileo quan ja el savi era cec, malalt i quasi abandonat. El P. Settimi escrivía cartes i papers cientifics al dictat del savi, prenía nota dels seus descobrlments i pensaments, i era el mateix, com escriu Torricelli, una persona ¨de ciéncía extraordinária”.

Un joven escolapio, Clemente Settimi, animado por José de Calasanz fue acompañante, guía y secretario de Galileo cuando el sabio ya estaba ciego, enfermo y casi abandonado. El P. Settimi escribe cartas y documentos científicos al dictado del sabio, toma nota de sus descubrimientos y pensamientos, y era él mismo, como escribe Torricelli, una persona de ciencia extraordinaria.


L’escolapi envíat per Calassanç és l’eclesiéstic que figura en un quadre célebre que es conserva a l´Académia de Belles Arts de Siena, on apareix escoltant el mestre cec i vell, i anotant les seues paraules.

Este escolapio enviado por Calasanz es el eclesiástico que figura en un célebre cuadro que se conserva en la Academia de las Bellas Artes de Siena (Italia) donde aparece escuchando al maestro ciego y viejo y anotando sus palabras.


No sé si tot aixó té poca lmportáncia o molta: a mi m’ha confortat llegirho, justament com una mostra de la generositat intel.lectual i personal d’aquell sant de llengua catalana, educador dels pobres, robust, humil, modest, intel.ligent, grácies al qual jo vaig passar anys molt profitosos en un col.legi del barri de Velluters de Valéncía, fundat a mijan segle XVIII segurament pensant en els fills dels teixidors.

No se si todo esto tiene mucha o poca importancia. A mi me ha reconfortado leerlo justamente por ser una muestra de la generosidad intelectual y personal de aquel santo de lengua catalana, educador de los pobres, fuerte, humilde, modesto, inteligente; gracias al cual yo pasé muchos años muy provechosos en un colegio del barrio de Velluters, en Valencia, fundado a mediados del siglo XVIII seguramente pensando en los hijos de los tejedores.


La llástima és que ni allí, ni amb l’esperlt de Galileu, no vaig ser mai capaç d’aprendre matemátiques ni d’entendre els secrets de la física Peró d’alxó no en tenía culpa Josep de Calassanç.

Lástima que allí, ni con el espíritu de Galileo, lograra ser capaz de aprender matemáticas ni entender los secretos de la física. Pero de esto no tiene culpa José de Calasanz


Barrio de Velluters, Valencia.
Barrio donde se encuentra al Colegio Calasanz de S. Joaquín

Video 1

Video 2